Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

wasnae
14:57
wasnae
14:57
5329 4f30
14:54
5307 22f1 500
Reposted fromidiod idiod
14:54
3062 6f5e 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
14:53
5048 4a59
Reposted fromerial erial viaall-about-kate all-about-kate
wasnae
14:52
14:52
Wiesz co? Bo najgorsze kurwa jest, że świat chce zrobić z człowieka szarą szmatę salutującą w szeregu, przechodnia przechodzącego przez jezdnię. Pasażera kurwa tramwaju powiewającego na rurce z taką twarzą, o. Bez żadnych wypustek. Bez żadnej twarzy. Takiego jak ty. Człowieka-wędlinę. Ja nie chcę taka być.
— Dorota Masłowska “Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
14:52
6543 657c 500
Reposted fromidiod idiod
14:52
6542 c520 500
Reposted fromidiod idiod
wasnae
14:51
Novigrad 2077
Reposted frompankamien pankamien
wasnae
14:51
Reposted fromJapko Japko viapankamien pankamien
wasnae
14:50
ooootak!
14:50
4924 b48c 500
Reposted fromidiod idiod
14:50
4920 6712
Reposted fromidiod idiod
14:49
4909 d582 500
Reposted fromidiod idiod
14:48
4883 0934 500
Reposted fromidiod idiod
wasnae
14:47
9875 8f6d
Reposted fromkaiee kaiee viasadporn sadporn
14:46
wasnae
14:46
0793 9696 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viasadporn sadporn
wasnae
14:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl